© 2007 William R. Carr [Usage] To Sand Sheet Home

Galactia [Fabaceae]

Galactia canescens – hoary milkpea
[Texas Endemic]

Galactia canescens
G. canescens, 14 November 2006
Galactia canescens
G. canescens, 14 November 2006

Galactia heterophylla – Gray's milkpea
[Texas Endemic]

Galactia heterophylla
G. heterophylla, 13 June 2006
Galactia heterophylla
G. heterophylla, 13 June 2006
Galactia heterophylla
G. heterophylla, 13 June 2006